Podmienky ochrany osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov

  • Všeobecne

Tento súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov („súhlas“) sa riadi všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov[1] a zákonom o ochrane osobných údajov[2].

  • Kto spracúva osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Bargertex s.r.o., so sídlom Mlynská 43, Gerlachov 05942, Slovenská republika, IČO: 53 006 470, DIČ: 2121223720, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40077/P, („spoločnosť“). Tel. č.: 0949 321 197, email: eshop@bargerdekor.sk. Spoločnosť je prevádzkovateľom a sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

  • Právo odvolať súhlas

Udelenie súhlasu je dobrovoľné.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať oznámením o odvolaní súhlasu, a to takou formou, akou ste súhlas udelili.

Odvolaním alebo neudelením súhlasu môžete znemožniť zasielanie ponúk alebo reklám spoločnosti.

  • Aké osobné údaje alebo druhy osobných údajov spoločnosť spracúva

Spoločnosť bude o Vás spracúvať osobné údaje, ktoré jej poskytnete prostredníctvom webovej stránky https://bargerdekor.sk.

  • Za akým účelom sa spracúvajú osobné údaje
  • Označením príslušného políčka na webovej stránke https://sk vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel zasielania obchodných ponúk, reklám produktov a služieb a informácií o akciách spoločnosti, akoukoľvek formou, najmä: emailom, krátkou textovou správou (SMS) a poštovou zásielkou.
  • Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Spoločnosť nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania osobných údajov dotknutej osoby, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

  • Prenos osobných údajov do tretích krajín

Spoločnosť nebude prenášať Vaše osobné údaje do tretích krajín.

  • Doba trvania súhlasu

Súhlas je udelený na dobu dvoch rokov. Pred uplynutím dvoch rokov od udelenia súhlasu Vás spoločnosť môže požiadať o udelenie o obnovenie súhlasu.

 

[1]             Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2]             Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.